Koop Scholten yn jannewaris al mei de krânse om

Koop Scholten yn jannewaris al mei de krânse om

Koop Scholten yn jannewaris al mei de krânse om
Ús jongfeint Koop Scholten (80-plus) út De Wylgen hat op de twadde partij fan ‘e 55+ keatsers
yn it nije jier de earste priis wûn. Dit stiet te lêzen op de website Kaatsen.nl (‘Weer volle bak in
sporthal De Trije’).
Der diene yn Frjentsjer net minder as 108 keatsers oan mei. Trije fan harren giene mei in
krânse op hûs oan.

Dat wiene op ‘e foto f.l.n.r.: Koop Scholten yn ‘e C-klasse, Bertus de Jong, Drachten yn ‘e B-
klasse en Eddy Sjollema, Harns (21-10) yn ‘e A-klasse.

‘Dit wie myn earste krânse yn ‘e seal”, sei Koop. “Dat waard ek tiid.” Yn 2010 op de 55+ PC hie
hy ek de krânse. Dat wie yn Balk, mei in rit yn ‘e sjees nei ôfrin.
De 55+klup bestie yn desimber 25 jier. Dêr hat Koop 22 of 23 jier oan meidien.
In pear jier lyn sei Koop op ‘e Van Os-partij tsjin my: ‘Witst’ Durk, ik ha dit jier noch gjin priis
wûn’. Dat sjocht der dit jier hiel oars út. Mar yn jannewaris wisten we noch net dat it hiele
keatsseizoen op slot gean soe.

Durk Visser

Wedstrijden

23 september 2023, Oensjerk

Canterlanden partij

Bekijk alle wedstrijden en details

Competitie

Naam Voor Tegen
Gespeeld
Bekijk de volledige stand

Onze sponsoren

Klik op het logo of de naam van de sponsor om naar de website te gaan

Café 't Trefpunt
Baukje Scheppink
Sligro
Scherjon
Tandtechnisch Laboratorium Kooistra
PAX groep
Hoekstra Doe het Zelf
Slagerij Rijpma
MultiStyle parket
Meesterschilders Friesland
Meindert fietsspecialist
Houweling techniek
Groenveld
Autofirst De Jager
De Florahoek
Bouma & Sepp
Joh. Bosgra bv
Primera Hurdegaryp
Hotel Van der Valk Hardegarijp
Catering en Ontbijt service De Steeg
Wiersma Hoveniers
It Fiskhûs Hurdegaryp
Dinez
Jansma wonen Hurdegaryp