Koop Scholten yn jannewaris al mei de krânse om

Koop Scholten yn jannewaris al mei de krânse om

Koop Scholten yn jannewaris al mei de krânse om
Ús jongfeint Koop Scholten (80-plus) út De Wylgen hat op de twadde partij fan ‘e 55+ keatsers
yn it nije jier de earste priis wûn. Dit stiet te lêzen op de website Kaatsen.nl (‘Weer volle bak in
sporthal De Trije’).
Der diene yn Frjentsjer net minder as 108 keatsers oan mei. Trije fan harren giene mei in
krânse op hûs oan.

Dat wiene op ‘e foto f.l.n.r.: Koop Scholten yn ‘e C-klasse, Bertus de Jong, Drachten yn ‘e B-
klasse en Eddy Sjollema, Harns (21-10) yn ‘e A-klasse.

‘Dit wie myn earste krânse yn ‘e seal”, sei Koop. “Dat waard ek tiid.” Yn 2010 op de 55+ PC hie
hy ek de krânse. Dat wie yn Balk, mei in rit yn ‘e sjees nei ôfrin.
De 55+klup bestie yn desimber 25 jier. Dêr hat Koop 22 of 23 jier oan meidien.
In pear jier lyn sei Koop op ‘e Van Os-partij tsjin my: ‘Witst’ Durk, ik ha dit jier noch gjin priis
wûn’. Dat sjocht der dit jier hiel oars út. Mar yn jannewaris wisten we noch net dat it hiele
keatsseizoen op slot gean soe.

Durk Visser

Wedstrijden

6 juni 2020, Burgum

Ledenpartij

7 juni 2020, Buitenpost

Ledenpartij

13 juni 2020, Oensjerk

Knkb Pupillenmeisjes

14 juni 2020, Hurdegaryp

KNKB 2e klas V.f.Heren

20 juni 2020, Tytsjerk

KNKB 2e klas V.F.Heren

21 juni 2020, Hurdegaryp

TEATSEN

Bekijk alle wedstrijden en details

Competitie

Naam Voor Tegen
Wim Jousma 7 2
Henk Westerhoff 7 2
Gerrit Anema 7 2
Anne Koopmans 7 3
Bart Sobel 7 3
Richard Tamminga 7 3
Willem Boelens 2 6
Henk Schraa 2 6
Teake Zijlstra 2 6
Jan Hemrica 3 6
Bekijk de volledige stand

Onze sponsoren

Klik op het logo of de naam van de sponsor om naar de website te gaan

Café 't Trefpunt
Baukje Scheppink
Sligro
Scherjon
Tandtechnisch Laboratorium Kooistra
PMDZ Reclame
PAX groep
Hoekstra Doe het Zelf
Slagerij Rijpma
MultiStyle parket
Meesterschilders Friesland
Meindert fietsspecialist
Houweling techniek
Jan Damstra
Groenveld
Autofirst De Jager
De Florahoek
Bouma & Sepp
Joh. Bosgra bv
Primera Hurdegaryp
Hotel Van der Valk Hardegarijp
Catering en Ontbijt service De Steeg
Wiersma Hoveniers
It Fiskhûs Hurdegaryp